Dades registrals
Síntesi històrica
Organització
Organigrama
Millores realitzades a la infrastructura
Politica de gestió
Àmbit geogràfic
El riu Ter