Malgrat els efectes del temporal “Glória” que ha produït una tallada en el subministrament de l’aigua de consum humà subministrat a les poblacions de Girona, Salt i Sarrià de Ter, i que només ha afectat a la captació, el tractament s’ha continuat realitzant per tal d’assegurar en tot moment la qualitat de l’aigua subministrada.

L’aigua de consum humà distribuïda per Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter S.A., compleix amb tots els paràmetres que marca la normativa sobre criteris de qualitat de l’aigua de consum humà (RD 140/2003 i RD 902/2018) que fixa els valors màxims admissibles dels compostos que cal controlar en les aigües de consum humà (valors paramètrics). Aquesta normativa es fonamenta amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut(OMS).

Així doncs, al complir amb les exigències que marca la legislació fa que l’aigua subministrada sigui APTE pel consum humà.

Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter S.A., està realitzant aquests dies un control analític dels criteris de qualitat més exhaustiu i en tot moment l’aigua es pot qualificar d’APTE PEL CONSUM HUMÀ ( per beure, cuinar, preparar aliments , higiene personal i per altres usos domèstics)